Redakcja

Magazyn Podhalan w Ameryce “PODHALANIN”
www.PodhalaninUSA.com
wydawany dzięki Sponsorom i Donatorom!

Redaktor Naczelny: Henryk Janik

Wszystkie materiały zamieszczane w “Podhalaninie” nie są odpłatne a stanowią wkład autorów w kultywowanie kultury Podhala na amerykańskiej ziemi.

Redakcja zastrzega sobie prawo do: skrótów, poprawek i korygowania a także odrzucenia bez podania przyczyny nadesłanych materiałów.

Materiały pisane gwarą zamieszcza się zgodnie z pisownią stosowaną przez autora.

Nadesłanych materiałów Redakcja nie zwraca.

Za treść reklam i nadesłanych materiałów Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Korespondencję kierować na adres:
“Podhalanin”, P.O.Box 2381, Bridgeview, IL 60455
tel. 708-233-6430